از عشق فقط خاطره اش باقی ماند
یک زخم که بر حنجره اش باقی ماند
یک شب همه ی اتاق در آتش سوخت
از خانه فقط پنجره اش باقی ماند