به من غم انگیزیه دوباره رو تو دادی

پیغوم جون کندن ستاره رو تو دادی

 

تو نذاشتی که غمهام یکی یکی کم بشه

پاییز چشمام پر از گلای مریم بشه

 

نخواستی که فنا شم تو موجای کبودت

ذره ذره بمیرم تو آبی وجودت

 

به من غم انگیزیه دوباره رو تو دادی

پیغوم جون کندن ستاره رو تو دادی

 

ساده ازم گذشتی نشِنیدی صدامو

بعدِ تو هیچکی ندید شادی و خنده هامو

 

وقتی که تن خستم یکی نشد با تنت

دیگه چه فرق می کنه بودن و نبودنت

 

دروغگوی بزرگ برو خدا نگهدار

من و با خاطراتت تو خودم تنها بذار