1.    ترانه ی ایران درطی سالیانی که درآغوش ادبیات غنی ایرانی متولد شده دستخوش فراز و نشیب های زیادی گردیده گاهی در اوج بوده و خیل عظیمی از فارسی زبانها زمزمه میشده همچنین گاهی هم (به دلایل خاص اجتماعی) انقدر نزول کرده که مردم سالها منتظر میماندند تا یک ترانه ی ماندگار ذوق پر توقع  آنان را ارضاوخاطره ای ماندگار را برایشان به وجود آورد. البته این مسئله یک امر نسبی بین هنر دوستان و ادب دوستان ایرانی بوده اماچیزی که مشخص بوده واکثر ترانه دوستان به آن اعتراف میکنند بیانگر یک واقعیت تلخ در ادبیات ایران میباشد .     

     اینکه ما در دهه های 60و70درکشور هیچ ترانه و ترانه سرای بزرگ و قابل اتکایی نداشته ایم یک اتفاق نا گوار برای شاخه ای از هنر است که ریشه در ادبیات غنی و پر افتخار فارسی دارد.

 

2.     پس ما که جزء کوچک و ناچیز ادبیات این مرز و بوم هستیم سعی میکنیم کمکی هر چند ناچیز به این نهال دوباره احیا شده کنیم.   یاری گر ما  باشید   

3.    تمامی مطالبی که دراین  وبلاگ عرضه شده با اطلاع  و     اجازه صاحبان آثار میباشد .                         

  لازم  به ذکر است که اکثراین هنرمندان از اعضای انجمن ترانه سرایان میباشند.           

 

4.    هر گونه استفاده ی از این آثار به هر شکل باید با هما هنگی ما و اطلاع صاحبان آثار باشد.                                                                                                                                                                مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی          مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی            مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی          مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  ممهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  هدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی   مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی  مهدی موسوی