فرصت بده تو فکر هم باشیم

فرصت بده دنبال هم باشیم

تقدیر اگه یاری کنه ما رو

شاید بتونیم مال هم باشیم

 

فرصت بده ، یک بار از اول

با هم ببینیم که چه ها کردیم

اونقدر دلتنگیم و عاشق که

باید مسیرو زود برگردیم ! 

 

آینده مون شاید سراسر از

رویای بی اندازه ای باشه

این چشم های رو به روی هم

شاید شروع تازه ای باشه ...

 

دیگه نباید از کسی ترسید

امیدواری تو نگاه ماست

دیگه نباید غصه خورد وقتی

خونه نشسته چش به راه ماست