آخرین آواز ققنوس                                                                                                                                                                          

 

قصه ی بغض گل سرخ قصه ی شور حقیقت

قصه ی دل کندن از خاک رو به سوی بینهایت

 

فصل پر گرفتن دل فصل تن سوز رهایی 

تا طلوع سرخ فریاد در غروب بیصدایی

 

دست تقدیری که دل تا فراسوی زمان برد

ریشه های تشنه ی عشق خون بیدار تو را خورد

 

مرز آتش های سوزان این سفر در پیش رو داشت

آخرین آواز ققنوس خون آتش در گلو داشت

 

سوختن در آتش عشق چون طلوع یه ستارست

مرگ نه پایان پرنده که تولدی دوبارست