روزِ ماه رمضان زلف میفشان که فقیه

                         بخورد روزه ی خود را به گمانی که شب است