دلم میخواد بهت بگم که عکسا مو پاره کنی

نامه هامو دور بریزی خود تو آواره کنی

 

راهی راه دور بشی

 بری و گم و گور بشی

 

خیال کردی بازم به پات میشینم

نمیخوام دیگه ریختتو ببینم

 

چقد ناز میکنی با اون قیافت

تو نامردی برو گم شو کثافت

 

دلم میخواد یه شب بیام خونتو آتیش بزنم

دست و پاتو گاز بگیرم گیستو از بیخ بکنم

 

کاری کنم کچل بشی

 سر گردون و مچل بشی

 

 

خیال کردی بازم به پات میشینم

نمیخوام دیگه ریختتو ببینم

 

اگه حیا داشتی میشد یجور باهات کنار اومد

بهت بگم دوست دارم حتی دقیقه ی نود

 

خیلی ولی کله خری

 والا تو دیگه نوبری

 

خیال کردی بازم به پات میشینم

نمیخوام دیگه ریختتو ببینم

 

http://www.fistik.com/films/arkadas_eng.htm

http://www.milaadesign.com/BigRedButton.swf

 

   خواستگاری از مهدی استخر

  خواستگاری که میری قبل همه تو نمیری      

 وقتی ام میگن بفرما مثل یابو نمیری        

 بعدشم گل میگیری دست و با کاهونمیری                          پوزتم به خاک بمالن بازم ازرو نمیری

 

پول باید داشته باشی قلوه بدی دل بگیری

غیر این باشه در عشقو باید گل بگیری

 

وقتی مهرش رو میگن هزارو چندی پسرم          

یعنی با دست خودت گورتو کندی پسرم                              

باباهه بهت میگه روآب بخندی پسرم                               

تو علف شدی و اون بزبز قندی پسرم    

       

پول باید داشته باشی قلوه بدی دل بگیری

غیر این باشه در عشقو باید گل بگیری