ما فقط می تونیم عاشق شیم

 

من واسه تو ترانه می خونم ،  مهر و موم لبامو بازش کن

مثل معشوقه های نسل قدیم ،  دستهای منو نوازش کن 

 

این ترانه شروع یه حسه ، مثل یه جعبه ی شگفت انگیز

تو از اون تو یه عشق پیدا کن ،  یا یه حسه دروغیه نا چیز

 

این ترانه سه بعد متروکه ، تو کدومو می خوای بگو کی بود      

تو می خواستی کی عاشقت باشه ، اون که تنها یه جسم خاکی بود 

 

این ترانه سه ضلع مشکوکه  ، ما می تونیم دو ضلع اون باشیم 

مانمیشه مماس هم باشیم ، ما فقط می تونیم عاشق شیم

 

ای که دستات سهمه دستامه ، نمی خوام سهم هیچ کسی باشه 

من نمی خوام که پشت این احساس، عاشقیمون مثلثی باشه

 

ما فقط می تونیم عاشق شیم ، منو پشت مثلثا گم کن

واسه اینکه تو خاطرت باشه ، شعر های منو  تجسم کن 

...... 

ما فقط می تونیم عاشق شیم ....