از شبنم انگشتانت میچکد میان دوتاشان میرود میرسد به بناگوشت

( باران )

بند می آید

زبانش

از این همه لمس

وبه تو میکشد هرزه لرزه هاش را

و خیس قطره هاش را

گم میشود قطره هاش را تو ی موهات٫ پهن میکند و میبوسد از آسمان صورتت را

لبانت را

جنونی میگردد از تو ٫ مثل دیوانه ها منتشر میشود به جهان تنت 

مثل دیوانه ها می افتد روی زمین

توی زمین

میمیرد 

...

باران همیشه توی زمین میمیرد ...  

 

شعر من در سایت مانیها                                                                               از لطف داداشی هم ممنونم