من هنوزم تو ناخود آگاهم
آدمى فوق العاده پاپتیم
تو لباسام گم شدم انگار
از درونم شدید سنتى ام

شعرهاى سیاسى مى خونم 
همه فکر میکنن که بى دینم
تا خبرها مخابره میشه 
عاشق مردم فلسطینم 

دوست دارم تموم ساندیسارو 
از درى که نداره باز کنم 
چند ورق کارو و اوشو خوندم 
وقتشه یکم اعتراض کنم 

شاعر موش مرده ایَم که 
تو چتاى خصوصى یه شیره 
شعرهاش هرکدوم یه قلابن 
هى پرى جاى ماهى مى گیره 

یه مسلمون ناسیونالیست 
یه هنرمنده لخت مادرزاد 
یه مسیحى یه شبه روشنفکر 
طالب ارتباطاى آزاد 

من یه دانشجوی مدرنم که 
گرم بحثاى خارج از درسه 
تو محرم شریف تر میشه 
از خداى بزرگ مى ترسه 

قسماى همیشه م از قرآن 
جملات قصارم از زرتشت 
اعتقادات مذهبیم مى گه: 
ادعاى دموکراسیت منو کشت


گرچه به عکس سلفى معتادم 
جاى دوربین برام آینه بذار 
جاى اینکه بهم امید بدى 
اشتباهاتمو به روم بیار 

مهدى موسوى - اسفند ٩٣