سرنوشت من و تو نا معلوم
مثل یه مقصده که پیدا نیست
خـــوبه حالم بـــدون تـــو اما
زندگى حال خوب تنها نیست

مثل بارون پشت شیشه هنوز
رو به روى آینـــه وا میـــستم
جمعه هایى که رفتم از پیشت
شنبه هایى که پیش تو نیست

زیــر بـــار نبـــودنـت امـــروز
کـــوه باشم نفس نفس میزنم
آب میشه به هرچى فکر میکنم
سنگ میشه به هرچى دس میزنم ...