هر آن کس که سفر کرد

حتماً چمدانی با خود داشت

و لبخندی از ماه

که پیش بینی وضع هوا را مختل می کرد

بی شک پریانی

در آرزوهایش آرمیده بودند

که بال هایشان ستاره ها را تکان می داد

هر آن کس که سفر کرد

باز خواهد گشت

اگر در سر ها جای باران گندم بروید

 

....

مهدى موسوى