اینجا خانه ی واقعی هر کس جایی است که در آن می خوابد ، بنابراین جای تعجب نیست که اولین دغدغه ی تازه واردها انتخاب یک تخت باشد. (کوری، ژوزه ساراماگو)

مهدی موسوی

مهدی موسوی

مهدی موسوی

مهدی موسوی